Spring Boot for Docker

Alican Akkuş bio photo By Alican Akkuş Comment

Merhabalar, bu yazımızda spring boot uygulamamızı docker’da nasıl çalıştırırız ona bakacağız.

Movie Application

Uygulamayı git reposu üzerinden (github repo) inceleyebilir, heroku(app-movies) üzerinden de erişebilirsiniz.

Uygulamamız kabaca bir film arama uygulaması. http://www.omdbapi.com adresinin sağlamış olduğu api ile film sorgulama yapıyoruz sadece. Çıktı aşağıdakine benzer olacaktır;

spring-boot-for-docker

Uygulamayı git reposundan incelersiniz. Biz asıl konumuz olan Docker ile ilgili kısma geçelim. Dockerfile’a bakalım;

FROM java:8
VOLUME /tmp
ADD target/demo-0.0.1-SNAPSHOT.jar movie.jar
RUN bash -c 'touch /movie.jar'
EXPOSE 8080
ENTRYPOINT ["java","-jar","/movie.jar"]

Image’ımız java:8’den miras alıyor. Volume olarak yani datalarımızı /tmp altında tutuyoruz. ADD komutu ile proje altındaki jar dosyamızı movie.jar olarak image içerisinde oluşturduk. 8080 portundan expose ederek java -jar movie.jar diyerek uygulamayı başlatmış olduk.

docker build -t aakkus/movie . ile image’ı build edelim.

root@alican-laptop:/home/alican/examples/docker-demo# docker build -t aakkus/movie .
Sending build context to Docker daemon  24.1MB
Step 1/6 : FROM java:8
 ---> d23bdf5b1b1b
Step 2/6 : VOLUME /tmp
 ---> Using cache
 ---> 134ab173f75a
Step 3/6 : ADD target/demo-0.0.1-SNAPSHOT.jar movie.jar
 ---> 11e0ffe4617c
Removing intermediate container aa2fa291e2e3
Step 4/6 : RUN bash -c 'touch /movie.jar'
 ---> Running in b02dc48d720b
 ---> 88a4f62b28c6
Removing intermediate container b02dc48d720b
Step 5/6 : EXPOSE 8080
 ---> Running in 56a703f5da87
 ---> c7da9533ecca
Removing intermediate container 56a703f5da87
Step 6/6 : ENTRYPOINT java -jar /movie.jar
 ---> Running in 1e6d27601ebd
 ---> c3feed08d1f2
Removing intermediate container 1e6d27601ebd
Successfully built c3feed08d1f2
root@alican-laptop:/home/alican/examples/docker-demo# docker images
REPOSITORY             TAG         IMAGE ID      CREATED       SIZE
aakkus/movie            latest       c3feed08d1f2    7 seconds ago    687MB
aakkus/my-redis          latest       0d466e451b64    24 hours ago    183MB
aakkus/my-redis          <none>       524fb1742e57    24 hours ago    183MB
aakkus/curl            latest       e9aaf778fe3e    3 days ago     186MB
microsoft/mssql-server-linux    latest       ba95cfb67ac1    6 days ago     1.33GB
mysql               latest       d5127813070b    13 days ago     407MB
aakkus/iyzico-challenge      latest       63f7b5a24734    2 weeks ago     734MB
iyzico-challenge          latest       63f7b5a24734    2 weeks ago     734MB
aakkus/selam-docker        latest       9a77937b4106    3 weeks ago     129MB
aakkus/pingpongwithjava      latest       ebd5d61a6b44    7 weeks ago     643MB

Image’ı başarıyla oluşturduk. Şimdi ise run edelim;

root@alican-laptop:/home/alican# docker run -d -p 8080:8080 aakkus/movie
d0a6bf08b4cec12bf081d5c7293faa2c90ef0c1bdb26ab217ea358ca2e42d907
root@alican-laptop:/home/alican#

Çalışıyor mu ona bakalım;

root@alican-laptop:/home/alican# docker ps
CONTAINER ID    IMAGE        COMMAND         CREATED       STATUS       PORTS          NAMES
d0a6bf08b4ce    aakkus/movie    "java -jar /movie.jar"  28 seconds ago   Up 27 seconds    0.0.0.0:8080->8080/tcp  elastic_haibt
root@alican-laptop:/home/alican#

Host’da ki 8080’den container’daki 8080’e doğru bir mapping var. Tarayıcıdan localhost:8080 adresine giderek erişebiliriz.

Spring metrics’e erişmeye çalışalım;

root@alican-laptop:/home/alican/examples/docker-demo# curl localhost:8080/manage/metrics
{
 "mem" : 459374,
 "mem.free" : 372978,
 "processors" : 4,
 "instance.uptime" : 124123,
 "uptime" : 129816,
 "systemload.average" : 1.4,
 "heap.committed" : 406528,
 "heap.init" : 124928,
 "heap.used" : 33549,
 "heap" : 1753088,
 "nonheap.committed" : 54168,
 "nonheap.init" : 2496,
 "nonheap.used" : 52847,
 "nonheap" : 0,
 "threads.peak" : 23,
 "threads.daemon" : 19,
 "threads.totalStarted" : 26,
 "threads" : 21,
 "classes" : 6420,
 "classes.loaded" : 6420,
 "classes.unloaded" : 0,
 "gc.ps_scavenge.count" : 8,
 "gc.ps_scavenge.time" : 137,
 "gc.ps_marksweep.count" : 2,
 "gc.ps_marksweep.time" : 202,
 "httpsessions.max" : -1,
 "httpsessions.active" : 0
}
root@alican-laptop:/home/alican/examples/docker-demo# curl localhost:8080/manage/health
{
 "status" : "UP",
 "diskSpace" : {
  "status" : "UP",
  "total" : 109854089216,
  "free" : 23456473088,
  "threshold" : 10485760
 }
}
root@alican-laptop:/home/alican/examples/docker-demo#

Container’a bağlanalım;

root@alican-laptop:/home/alican# docker ps
CONTAINER ID    IMAGE        COMMAND         CREATED       STATUS       PORTS          NAMES
d0a6bf08b4ce    aakkus/movie    "java -jar /movie.jar"  28 seconds ago   Up 27 seconds    0.0.0.0:8080->8080/tcp  elastic_haibt
root@alican-laptop:/home/alican# docker exec -it d0a6bf08b4ce bash
root@d0a6bf08b4ce:/# pwd
/
root@d0a6bf08b4ce:/# cd /
root@d0a6bf08b4ce:/# ls
bin boot dev	etc home lib	lib64 media mnt movie.jar opt proc root run sbin srv sys tmp usr var
root@d0a6bf08b4ce:/# cd tmp/
root@d0a6bf08b4ce:/tmp# ls
hsperfdata_root tomcat-docbase.9104758411988217824.8080 tomcat.5985442616978849313.8080

Spring’in loguna gidelim;

root@alican-laptop:/home/alican# docker logs d0a6bf08b4ce

 .  ____     _      __ _ _
 /\\ / ___'_ __ _ _(_)_ __ __ _ \ \ \ \
( ( )\___ | '_ | '_| | '_ \/ _` | \ \ \ \
 \\/ ___)| |_)| | | | | || (_| | ) ) ) )
 ' |____| .__|_| |_|_| |_\__, | / / / /
 =========|_|==============|___/=/_/_/_/
 :: Spring Boot ::    (v1.5.3.RELEASE)

2017-04-25 08:46:00.131 INFO 1 --- [      main] com.caysever.DemoApplication       : Starting DemoApplication v0.0.1-SNAPSHOT on d0a6bf08b4ce with PID 1 (/movie.jar started by root in /)
2017-04-25 08:46:00.136 INFO 1 --- [      main] com.caysever.DemoApplication       : No active profile set, falling back to default profiles: default
2017-04-25 08:46:00.671 INFO 1 --- [      main] ationConfigEmbeddedWebApplicationContext : Refreshing org.springframework.boot.context.embedded.AnnotationConfigEmbeddedWebApplicationContext@5a2e4553: startup date [Tue Apr 25 08:46:00 UTC 2017]; root of context hierarchy
2017-04-25 08:46:02.886 INFO 1 --- [      main] s.b.c.e.t.TomcatEmbeddedServletContainer : Tomcat initialized with port(s): 8080 (http)
2017-04-25 08:46:02.905 INFO 1 --- [      main] o.apache.catalina.core.StandardService  : Starting service Tomcat
2017-04-25 08:46:02.906 INFO 1 --- [      main] org.apache.catalina.core.StandardEngine : Starting Servlet Engine: Apache Tomcat/8.5.14
2017-04-25 08:46:03.003 INFO 1 --- [ost-startStop-1] o.a.c.c.C.[Tomcat].[localhost].[/]    : Initializing Spring embedded WebApplicationContext
2017-04-25 08:46:03.003 INFO 1 --- [ost-startStop-1] o.s.web.context.ContextLoader      : Root WebApplicationContext: initialization completed in 2339 ms
2017-04-25 08:46:03.266 INFO 1 --- [ost-startStop-1] o.s.b.w.servlet.ServletRegistrationBean : Mapping servlet: 'dispatcherServlet' to [/]
2017-04-25 08:46:03.270 INFO 1 --- [ost-startStop-1] o.s.b.w.servlet.FilterRegistrationBean  : Mapping filter: 'metricsFilter' to: [/*]
2017-04-25 08:46:03.271 INFO 1 --- [ost-startStop-1] o.s.b.w.servlet.FilterRegistrationBean  : Mapping filter: 'characterEncodingFilter' to: [/*]
2017-04-25 08:46:03.271 INFO 1 --- [ost-startStop-1] o.s.b.w.servlet.FilterRegistrationBean  : Mapping filter: 'hiddenHttpMethodFilter' to: [/*]
2017-04-25 08:46:03.271 INFO 1 --- [ost-startStop-1] o.s.b.w.servlet.FilterRegistrationBean  : Mapping filter: 'httpPutFormContentFilter' to: [/*]
2017-04-25 08:46:03.271 INFO 1 --- [ost-startStop-1] o.s.b.w.servlet.FilterRegistrationBean  : Mapping filter: 'requestContextFilter' to: [/*]
2017-04-25 08:46:03.271 INFO 1 --- [ost-startStop-1] o.s.b.w.servlet.FilterRegistrationBean  : Mapping filter: 'webRequestLoggingFilter' to: [/*]
2017-04-25 08:46:03.271 INFO 1 --- [ost-startStop-1] o.s.b.w.servlet.FilterRegistrationBean  : Mapping filter: 'applicationContextIdFilter' to: [/*]
2017-04-25 08:46:03.993 INFO 1 --- [      main] s.w.s.m.m.a.RequestMappingHandlerAdapter : Looking for @ControllerAdvice: org.springframework.boot.context.embedded.AnnotationConfigEmbeddedWebApplicationContext@5a2e4553: startup date [Tue Apr 25 08:46:00 UTC 2017]; root of context hierarchy
2017-04-25 08:46:04.088 INFO 1 --- [      main] s.w.s.m.m.a.RequestMappingHandlerMapping : Mapped "{[/],methods=[GET]}" onto public java.lang.String com.caysever.controller.HomeController.home()
2017-04-25 08:46:04.093 INFO 1 --- [      main] s.w.s.m.m.a.RequestMappingHandlerMapping : Mapped "{[/error],produces=[text/html]}" onto public org.springframework.web.servlet.ModelAndView org.springframework.boot.autoconfigure.web.BasicErrorController.errorHtml(javax.servlet.http.HttpServletRequest,javax.servlet.http.HttpServletResponse)
2017-04-25 08:46:04.094 INFO 1 --- [      main] s.w.s.m.m.a.RequestMappingHandlerMapping : Mapped "{[/error]}" onto public org.springframework.http.ResponseEntity<java.util.Map<java.lang.String, java.lang.Object>> org.springframework.boot.autoconfigure.web.BasicErrorController.error(javax.servlet.http.HttpServletRequest)
2017-04-25 08:46:04.134 INFO 1 --- [      main] o.s.w.s.handler.SimpleUrlHandlerMapping : Mapped URL path [/webjars/**] onto handler of type [class org.springframework.web.servlet.resource.ResourceHttpRequestHandler]
2017-04-25 08:46:04.135 INFO 1 --- [      main] o.s.w.s.handler.SimpleUrlHandlerMapping : Mapped URL path [/**] onto handler of type [class org.springframework.web.servlet.resource.ResourceHttpRequestHandler]
2017-04-25 08:46:04.199 INFO 1 --- [      main] o.s.w.s.handler.SimpleUrlHandlerMapping : Mapped URL path [/**/favicon.ico] onto handler of type [class org.springframework.web.servlet.resource.ResourceHttpRequestHandler]
2017-04-25 08:46:04.834 INFO 1 --- [      main] o.s.b.a.e.mvc.EndpointHandlerMapping   : Mapped "{[/manage/trace || /manage/trace.json],methods=[GET],produces=[application/vnd.spring-boot.actuator.v1+json || application/json]}" onto public java.lang.Object org.springframework.boot.actuate.endpoint.mvc.EndpointMvcAdapter.invoke()
2017-04-25 08:46:04.835 INFO 1 --- [      main] o.s.b.a.e.mvc.EndpointHandlerMapping   : Mapped "{[/manage/health || /manage/health.json],methods=[GET],produces=[application/vnd.spring-boot.actuator.v1+json || application/json]}" onto public java.lang.Object org.springframework.boot.actuate.endpoint.mvc.HealthMvcEndpoint.invoke(javax.servlet.http.HttpServletRequest,java.security.Principal)
2017-04-25 08:46:04.838 INFO 1 --- [      main] o.s.b.a.e.mvc.EndpointHandlerMapping   : Mapped "{[/manage/loggers/{name:.*}],methods=[GET],produces=[application/vnd.spring-boot.actuator.v1+json || application/json]}" onto public java.lang.Object org.springframework.boot.actuate.endpoint.mvc.LoggersMvcEndpoint.get(java.lang.String)
2017-04-25 08:46:04.838 INFO 1 --- [      main] o.s.b.a.e.mvc.EndpointHandlerMapping   : Mapped "{[/manage/loggers/{name:.*}],methods=[POST],consumes=[application/vnd.spring-boot.actuator.v1+json || application/json],produces=[application/vnd.spring-boot.actuator.v1+json || application/json]}" onto public java.lang.Object org.springframework.boot.actuate.endpoint.mvc.LoggersMvcEndpoint.set(java.lang.String,java.util.Map<java.lang.String, java.lang.String>)
2017-04-25 08:46:04.839 INFO 1 --- [      main] o.s.b.a.e.mvc.EndpointHandlerMapping   : Mapped "{[/manage/loggers || /manage/loggers.json],methods=[GET],produces=[application/vnd.spring-boot.actuator.v1+json || application/json]}" onto public java.lang.Object org.springframework.boot.actuate.endpoint.mvc.EndpointMvcAdapter.invoke()
2017-04-25 08:46:04.840 INFO 1 --- [      main] o.s.b.a.e.mvc.EndpointHandlerMapping   : Mapped "{[/manage/metrics/{name:.*}],methods=[GET],produces=[application/vnd.spring-boot.actuator.v1+json || application/json]}" onto public java.lang.Object org.springframework.boot.actuate.endpoint.mvc.MetricsMvcEndpoint.value(java.lang.String)
2017-04-25 08:46:04.840 INFO 1 --- [      main] o.s.b.a.e.mvc.EndpointHandlerMapping   : Mapped "{[/manage/metrics || /manage/metrics.json],methods=[GET],produces=[application/vnd.spring-boot.actuator.v1+json || application/json]}" onto public java.lang.Object org.springframework.boot.actuate.endpoint.mvc.EndpointMvcAdapter.invoke()
2017-04-25 08:46:04.841 INFO 1 --- [      main] o.s.b.a.e.mvc.EndpointHandlerMapping   : Mapped "{[/manage/auditevents || /manage/auditevents.json],methods=[GET],produces=[application/vnd.spring-boot.actuator.v1+json || application/json]}" onto public org.springframework.http.ResponseEntity<?> org.springframework.boot.actuate.endpoint.mvc.AuditEventsMvcEndpoint.findByPrincipalAndAfterAndType(java.lang.String,java.util.Date,java.lang.String)
2017-04-25 08:46:04.841 INFO 1 --- [      main] o.s.b.a.e.mvc.EndpointHandlerMapping   : Mapped "{[/manage/autoconfig || /manage/autoconfig.json],methods=[GET],produces=[application/vnd.spring-boot.actuator.v1+json || application/json]}" onto public java.lang.Object org.springframework.boot.actuate.endpoint.mvc.EndpointMvcAdapter.invoke()
2017-04-25 08:46:04.845 INFO 1 --- [      main] o.s.b.a.e.mvc.EndpointHandlerMapping   : Mapped "{[/manage/env/{name:.*}],methods=[GET],produces=[application/vnd.spring-boot.actuator.v1+json || application/json]}" onto public java.lang.Object org.springframework.boot.actuate.endpoint.mvc.EnvironmentMvcEndpoint.value(java.lang.String)
2017-04-25 08:46:04.845 INFO 1 --- [      main] o.s.b.a.e.mvc.EndpointHandlerMapping   : Mapped "{[/manage/env || /manage/env.json],methods=[GET],produces=[application/vnd.spring-boot.actuator.v1+json || application/json]}" onto public java.lang.Object org.springframework.boot.actuate.endpoint.mvc.EndpointMvcAdapter.invoke()
2017-04-25 08:46:04.846 INFO 1 --- [      main] o.s.b.a.e.mvc.EndpointHandlerMapping   : Mapped "{[/manage/info || /manage/info.json],methods=[GET],produces=[application/vnd.spring-boot.actuator.v1+json || application/json]}" onto public java.lang.Object org.springframework.boot.actuate.endpoint.mvc.EndpointMvcAdapter.invoke()
2017-04-25 08:46:04.847 INFO 1 --- [      main] o.s.b.a.e.mvc.EndpointHandlerMapping   : Mapped "{[/manage/dump || /manage/dump.json],methods=[GET],produces=[application/vnd.spring-boot.actuator.v1+json || application/json]}" onto public java.lang.Object org.springframework.boot.actuate.endpoint.mvc.EndpointMvcAdapter.invoke()
2017-04-25 08:46:04.848 INFO 1 --- [      main] o.s.b.a.e.mvc.EndpointHandlerMapping   : Mapped "{[/manage/configprops || /manage/configprops.json],methods=[GET],produces=[application/vnd.spring-boot.actuator.v1+json || application/json]}" onto public java.lang.Object org.springframework.boot.actuate.endpoint.mvc.EndpointMvcAdapter.invoke()
2017-04-25 08:46:04.848 INFO 1 --- [      main] o.s.b.a.e.mvc.EndpointHandlerMapping   : Mapped "{[/manage/mappings || /manage/mappings.json],methods=[GET],produces=[application/vnd.spring-boot.actuator.v1+json || application/json]}" onto public java.lang.Object org.springframework.boot.actuate.endpoint.mvc.EndpointMvcAdapter.invoke()
2017-04-25 08:46:04.849 INFO 1 --- [      main] o.s.b.a.e.mvc.EndpointHandlerMapping   : Mapped "{[/manage/heapdump || /manage/heapdump.json],methods=[GET],produces=[application/octet-stream]}" onto public void org.springframework.boot.actuate.endpoint.mvc.HeapdumpMvcEndpoint.invoke(boolean,javax.servlet.http.HttpServletRequest,javax.servlet.http.HttpServletResponse) throws java.io.IOException,javax.servlet.ServletException
2017-04-25 08:46:04.850 INFO 1 --- [      main] o.s.b.a.e.mvc.EndpointHandlerMapping   : Mapped "{[/manage/beans || /manage/beans.json],methods=[GET],produces=[application/vnd.spring-boot.actuator.v1+json || application/json]}" onto public java.lang.Object org.springframework.boot.actuate.endpoint.mvc.EndpointMvcAdapter.invoke()
2017-04-25 08:46:04.951 INFO 1 --- [      main] o.s.j.e.a.AnnotationMBeanExporter    : Registering beans for JMX exposure on startup
2017-04-25 08:46:04.963 INFO 1 --- [      main] o.s.c.support.DefaultLifecycleProcessor : Starting beans in phase 0
2017-04-25 08:46:05.109 INFO 1 --- [      main] s.b.c.e.t.TomcatEmbeddedServletContainer : Tomcat started on port(s): 8080 (http)
2017-04-25 08:46:05.115 INFO 1 --- [      main] com.caysever.DemoApplication       : Started DemoApplication in 5.395 seconds (JVM running for 6.115)
2017-04-25 08:48:08.753 INFO 1 --- [nio-8080-exec-1] o.a.c.c.C.[Tomcat].[localhost].[/]    : Initializing Spring FrameworkServlet 'dispatcherServlet'
2017-04-25 08:48:08.754 INFO 1 --- [nio-8080-exec-1] o.s.web.servlet.DispatcherServlet    : FrameworkServlet 'dispatcherServlet': initialization started
2017-04-25 08:48:08.774 INFO 1 --- [nio-8080-exec-1] o.s.web.servlet.DispatcherServlet    : FrameworkServlet 'dispatcherServlet': initialization completed in 20 ms
root@alican-laptop:/home/alican#

Herşey yolunda görünüyor. Docker hub’dan çekmek için şunu kullanabilirsiniz; docker pull aakkus/movie

Yazıymızı burada sonlandırıyoruz, bir sonraki yazımızda Docker Network konusuna değineceğiz.

Alican Akkus.

comments powered by Disqus