Docker Volume

Alican Akkuş bio photo By Alican Akkuş Comment

Merhabalar, bu yazımızda Docker Volume ile birlikte Docker container’larda data yönetimini inceleyeceğiz.

Docker Volume

Daha önce birçok kez Docker container’ların runC‘in child process’i olduğunu söylemiştik. Container’ın yaşam döngüsünde start/pause/stop/remove gibi durumlar mevcut. Container içerisinde ki datalarımızı ise persist etmemiz, gerektiğinde ise host ile paylaşmamız gerekebilir. Docker volume ile datalarımızı yönetebiliyor olacağız.

Bunun birçok faydası var şöyle ki; Container çalıştı, bir müddet iş yaptı. Birçok çıktı üretti, veri tüketti, birşeyler yazdı vs. Container’ın yaşam döngüsünden bağımsız olarak bu dataların kalıcı olması çok önemli. Misal, Bir db servis içeren container stop vs olduğunda bilgilerinizin uçmaması için önemli :)

Volumes Type

Docker’da data volume tutmanın/kullanmanın 3 farklı yöntemi var. İhtiyaca/yapıya göre biri seçilebilir.

 1. To keep data around when a container is removed : Container stopped/removed durumda olsa dahi dataların silinmediği yöntem.
 2. To share data between the host filesystem and the Docker container : Host ile container arasında dosyaların paylaşıldığı yöntem.
 3. To share data with other Docker containers : Container’ların arasında dosyaların paylaşıldığı yöntem.

Keep data when a container is removed

Geçmiş yazılarda oluşturduğumuz aakkus/movie image’o çalıştıralım.

root@alican-laptop:/home/alican# docker images
REPOSITORY             TAG         IMAGE ID      CREATED       SIZE
aakkus/ubuntu           0.1         50166d598bef    7 days ago     174MB
aakkus/movie            latest       bd076e582a71    7 days ago     687MB
aakkus/my-redis          latest       0d466e451b64    9 days ago     183MB
aakkus/my-redis          <none>       524fb1742e57    9 days ago     183MB
aakkus/curl            latest       e9aaf778fe3e    12 days ago     186MB
microsoft/mssql-server-linux    latest       ba95cfb67ac1    2 weeks ago     1.33GB
mysql               latest       d5127813070b    3 weeks ago     407MB
aakkus/iyzico-challenge      latest       63f7b5a24734    3 weeks ago     734MB
iyzico-challenge          latest       63f7b5a24734    3 weeks ago     734MB
aakkus/selam-docker        latest       9a77937b4106    4 weeks ago     129MB
aakkus/pingpongwithjava      latest       ebd5d61a6b44    8 weeks ago     643MB
aakkus/caysever          latest       677e91b6d1f4    2 months ago    129MB
nginx               latest       6b914bbcb89e    2 months ago    182MB
arungupta/couchbase        latest       70eafed0e63c    2 months ago    583MB
redis               latest       1a8a9ee54eb7    2 months ago    183MB
ubuntu               latest       f49eec89601e    3 months ago    129MB
java                8          d23bdf5b1b1b    3 months ago    643MB
java                latest       d23bdf5b1b1b    3 months ago    643MB
hello-world            latest       48b5124b2768    3 months ago    1.84kB
store/hpsoftware/sitescope_store  sitescope.11.33   db14e33178d6    3 months ago    938MB
docker/whalesay          latest       6b362a9f73eb    23 months ago    247MB
root@alican-laptop:/home/alican# docker run --name movie -d -p 8080:8080 aakkus/movie
d5c43f26a9ebef06873a3c3d027fa7573017c7585bd3e651321050d95d302d77
root@alican-laptop:/home/alican# docker ps
CONTAINER ID    IMAGE        COMMAND         CREATED       STATUS       PORTS          NAMES
d5c43f26a9eb    aakkus/movie    "java -jar /movie.jar"  3 seconds ago    Up 2 seconds    0.0.0.0:8080->8080/tcp  movie
root@alican-laptop:/home/alican#

Şimdi detayını görelim ve asıl üstüne konuşacağımız detaya gelelim;

root@alican-laptop:/home/alican# docker inspect movie
[
  {
    "Id": "d5c43f26a9ebef06873a3c3d027fa7573017c7585bd3e651321050d95d302d77",
    "Created": "2017-05-03T08:26:44.123174058Z",
    "Path": "java",
    "Args": [
      "-jar",
      "/movie.jar"
    ],
    "State": {
      "Status": "running",
      "Running": true,
      "Paused": false,
      "Restarting": false,
      "OOMKilled": false,
      "Dead": false,
      "Pid": 29448,
      "ExitCode": 0,
      "Error": "",
      "StartedAt": "2017-05-03T08:26:44.495972801Z",
      "FinishedAt": "0001-01-01T00:00:00Z"
    },
    "Image": "sha256:bd076e582a71b0db76fda226952d6605a0330a258a215bf9a31900718cca5b2b",
    "ResolvConfPath": "/var/lib/docker/containers/d5c43f26a9ebef06873a3c3d027fa7573017c7585bd3e651321050d95d302d77/resolv.conf",
    "HostnamePath": "/var/lib/docker/containers/d5c43f26a9ebef06873a3c3d027fa7573017c7585bd3e651321050d95d302d77/hostname",
    "HostsPath": "/var/lib/docker/containers/d5c43f26a9ebef06873a3c3d027fa7573017c7585bd3e651321050d95d302d77/hosts",
    "LogPath": "/var/lib/docker/containers/d5c43f26a9ebef06873a3c3d027fa7573017c7585bd3e651321050d95d302d77/d5c43f26a9ebef06873a3c3d027fa7573017c7585bd3e651321050d95d302d77-json.log",
    "Name": "/movie",
    "RestartCount": 0,
    "Driver": "aufs",
    "MountLabel": "",
    "ProcessLabel": "",
    "AppArmorProfile": "docker-default",
    "ExecIDs": null,
    "HostConfig": {
      "Binds": null,
      "ContainerIDFile": "",
      "LogConfig": {
        "Type": "json-file",
        "Config": {}
      },
      "NetworkMode": "default",
      "PortBindings": {
        "8080/tcp": [
          {
            "HostIp": "",
            "HostPort": "8080"
          }
        ]
      },
      "RestartPolicy": {
        "Name": "no",
        "MaximumRetryCount": 0
      },
      "AutoRemove": false,
      "VolumeDriver": "",
      "VolumesFrom": null,
      "CapAdd": null,
      "CapDrop": null,
      "Dns": [],
      "DnsOptions": [],
      "DnsSearch": [],
      "ExtraHosts": null,
      "GroupAdd": null,
      "IpcMode": "",
      "Cgroup": "",
      "Links": null,
      "OomScoreAdj": 0,
      "PidMode": "",
      "Privileged": false,
      "PublishAllPorts": false,
      "ReadonlyRootfs": false,
      "SecurityOpt": null,
      "UTSMode": "",
      "UsernsMode": "",
      "ShmSize": 67108864,
      "Runtime": "runc",
      "ConsoleSize": [
        0,
        0
      ],
      "Isolation": "",
      "CpuShares": 0,
      "Memory": 0,
      "NanoCpus": 0,
      "CgroupParent": "",
      "BlkioWeight": 0,
      "BlkioWeightDevice": null,
      "BlkioDeviceReadBps": null,
      "BlkioDeviceWriteBps": null,
      "BlkioDeviceReadIOps": null,
      "BlkioDeviceWriteIOps": null,
      "CpuPeriod": 0,
      "CpuQuota": 0,
      "CpuRealtimePeriod": 0,
      "CpuRealtimeRuntime": 0,
      "CpusetCpus": "",
      "CpusetMems": "",
      "Devices": [],
      "DeviceCgroupRules": null,
      "DiskQuota": 0,
      "KernelMemory": 0,
      "MemoryReservation": 0,
      "MemorySwap": 0,
      "MemorySwappiness": -1,
      "OomKillDisable": false,
      "PidsLimit": 0,
      "Ulimits": null,
      "CpuCount": 0,
      "CpuPercent": 0,
      "IOMaximumIOps": 0,
      "IOMaximumBandwidth": 0
    },
    "GraphDriver": {
      "Data": null,
      "Name": "aufs"
    },
    "Mounts": [
      {
        "Type": "volume",
        "Name": "cf1616e2425b543184dc2136f549f4012ddc2909f1e0886e2151697862cff607",
        "Source": "/var/lib/docker/volumes/cf1616e2425b543184dc2136f549f4012ddc2909f1e0886e2151697862cff607/_data",
        "Destination": "/tmp",
        "Driver": "local",
        "Mode": "",
        "RW": true,
        "Propagation": ""
      }
    ],
    "Config": {
      "Hostname": "d5c43f26a9eb",
      "Domainname": "",
      "User": "",
      "AttachStdin": false,
      "AttachStdout": false,
      "AttachStderr": false,
      "ExposedPorts": {
        "8080/tcp": {}
      },
      "Tty": false,
      "OpenStdin": false,
      "StdinOnce": false,
      "Env": [
        "PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin",
        "LANG=C.UTF-8",
        "JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/java-8-openjdk-amd64",
        "JAVA_VERSION=8u111",
        "JAVA_DEBIAN_VERSION=8u111-b14-2~bpo8+1",
        "CA_CERTIFICATES_JAVA_VERSION=20140324"
      ],
      "Cmd": null,
      "ArgsEscaped": true,
      "Image": "aakkus/movie",
      "Volumes": {
        "/tmp": {}
      },
      "WorkingDir": "",
      "Entrypoint": [
        "java",
        "-jar",
        "/movie.jar"
      ],
      "OnBuild": null,
      "Labels": {}
    },
    "NetworkSettings": {
      "Bridge": "",
      "SandboxID": "48c1463d2ca89c1fab7c47eacaf8a5555e482295fe7e78fedfce2c17ca4010c3",
      "HairpinMode": false,
      "LinkLocalIPv6Address": "",
      "LinkLocalIPv6PrefixLen": 0,
      "Ports": {
        "8080/tcp": [
          {
            "HostIp": "0.0.0.0",
            "HostPort": "8080"
          }
        ]
      },
      "SandboxKey": "/var/run/docker/netns/48c1463d2ca8",
      "SecondaryIPAddresses": null,
      "SecondaryIPv6Addresses": null,
      "EndpointID": "520675ebb066611df2b79f4cae367c31407b4313c0265b9195c1af4704ad8996",
      "Gateway": "172.17.0.1",
      "GlobalIPv6Address": "",
      "GlobalIPv6PrefixLen": 0,
      "IPAddress": "172.17.0.2",
      "IPPrefixLen": 16,
      "IPv6Gateway": "",
      "MacAddress": "02:42:ac:11:00:02",
      "Networks": {
        "bridge": {
          "IPAMConfig": null,
          "Links": null,
          "Aliases": null,
          "NetworkID": "4161c295afaf5b689f75cbfbe9bb326a40d5487ac17f16abfba13cd138200cb7",
          "EndpointID": "520675ebb066611df2b79f4cae367c31407b4313c0265b9195c1af4704ad8996",
          "Gateway": "172.17.0.1",
          "IPAddress": "172.17.0.2",
          "IPPrefixLen": 16,
          "IPv6Gateway": "",
          "GlobalIPv6Address": "",
          "GlobalIPv6PrefixLen": 0,
          "MacAddress": "02:42:ac:11:00:02"
        }
      }
    }
  }
]
root@alican-laptop:/home/alican#

Container’a ait birçok bilgiye eriştik ancak biz volume ile ilgilenelim;

"Mounts": [
  {
    "Type": "volume",
    "Name": "cf1616e2425b543184dc2136f549f4012ddc2909f1e0886e2151697862cff607",
    "Source": "/var/lib/docker/volumes/cf1616e2425b543184dc2136f549f4012ddc2909f1e0886e2151697862cff607/_data",
    "Destination": "/tmp",
    "Driver": "local",
    "Mode": "",
    "RW": true,
    "Propagation": ""
  }
],

Containerın run edilmesiyle birlikte mount edilen bir directory var. Type volume, Destination /tmp olan, RW true ile read/write olan, Source ile hosttaki fiziksel path’i görebiliyoruz. Burada /tmp‘ye dikkat edelim. Çalıştırdığımız image’in Dockerfile’ına bakalım;

FROM java:8
VOLUME /tmp
ADD target/demo-0.0.1-SNAPSHOT.jar movie.jar
RUN bash -c 'touch /movie.jar'
EXPOSE 8080
ENTRYPOINT ["java","-jar","/movie.jar"]

VOLUME /tmp ile container’ımız kendisi için bir data volume seçmiş. Container için volume, Dockerfile’dan VOLUME ile belirtilebilir yada docker run komutu ile birlikte volume tanımı yapılabilir.

Not: Container’ı stop edip Source dizinine gidip volume’ın olup olmadığına bakalım. Silinmediğini göreceğiz.

docker run ile volume belirleyelim;

root@alican-laptop:/home/alican# docker run --name movie -d -p 8080:8080 -v /aakkus aakkus/movie
8373111529b68e5720ed08470e04db75f2e6b258cdd5923cabcc8d9e3797f962

inspect ile bakalım;

root@alican-laptop:/home/alican# docker inspect movie
[
  {
    "Id": "8373111529b68e5720ed08470e04db75f2e6b258cdd5923cabcc8d9e3797f962",
    "Created": "2017-05-03T08:36:44.632447068Z",
    "Path": "java",
    "Args": [
      "-jar",
      "/movie.jar"
    ],
    "State": {
      "Status": "running",
      "Running": true,
      "Paused": false,
      "Restarting": false,
      "OOMKilled": false,
      "Dead": false,
      "Pid": 30083,
      "ExitCode": 0,
      "Error": "",
      "StartedAt": "2017-05-03T08:36:45.007864506Z",
      "FinishedAt": "0001-01-01T00:00:00Z"
    },
    "Image": "sha256:bd076e582a71b0db76fda226952d6605a0330a258a215bf9a31900718cca5b2b",
    "ResolvConfPath": "/var/lib/docker/containers/8373111529b68e5720ed08470e04db75f2e6b258cdd5923cabcc8d9e3797f962/resolv.conf",
    "HostnamePath": "/var/lib/docker/containers/8373111529b68e5720ed08470e04db75f2e6b258cdd5923cabcc8d9e3797f962/hostname",
    "HostsPath": "/var/lib/docker/containers/8373111529b68e5720ed08470e04db75f2e6b258cdd5923cabcc8d9e3797f962/hosts",
    "LogPath": "/var/lib/docker/containers/8373111529b68e5720ed08470e04db75f2e6b258cdd5923cabcc8d9e3797f962/8373111529b68e5720ed08470e04db75f2e6b258cdd5923cabcc8d9e3797f962-json.log",
    "Name": "/movie",
    "RestartCount": 0,
    "Driver": "aufs",
    "MountLabel": "",
    "ProcessLabel": "",
    "AppArmorProfile": "docker-default",
    "ExecIDs": null,
    "HostConfig": {
      "Binds": null,
      "ContainerIDFile": "",
      "LogConfig": {
        "Type": "json-file",
        "Config": {}
      },
      "NetworkMode": "default",
      "PortBindings": {
        "8080/tcp": [
          {
            "HostIp": "",
            "HostPort": "8080"
          }
        ]
      },
      "RestartPolicy": {
        "Name": "no",
        "MaximumRetryCount": 0
      },
      "AutoRemove": false,
      "VolumeDriver": "",
      "VolumesFrom": null,
      "CapAdd": null,
      "CapDrop": null,
      "Dns": [],
      "DnsOptions": [],
      "DnsSearch": [],
      "ExtraHosts": null,
      "GroupAdd": null,
      "IpcMode": "",
      "Cgroup": "",
      "Links": null,
      "OomScoreAdj": 0,
      "PidMode": "",
      "Privileged": false,
      "PublishAllPorts": false,
      "ReadonlyRootfs": false,
      "SecurityOpt": null,
      "UTSMode": "",
      "UsernsMode": "",
      "ShmSize": 67108864,
      "Runtime": "runc",
      "ConsoleSize": [
        0,
        0
      ],
      "Isolation": "",
      "CpuShares": 0,
      "Memory": 0,
      "NanoCpus": 0,
      "CgroupParent": "",
      "BlkioWeight": 0,
      "BlkioWeightDevice": null,
      "BlkioDeviceReadBps": null,
      "BlkioDeviceWriteBps": null,
      "BlkioDeviceReadIOps": null,
      "BlkioDeviceWriteIOps": null,
      "CpuPeriod": 0,
      "CpuQuota": 0,
      "CpuRealtimePeriod": 0,
      "CpuRealtimeRuntime": 0,
      "CpusetCpus": "",
      "CpusetMems": "",
      "Devices": [],
      "DeviceCgroupRules": null,
      "DiskQuota": 0,
      "KernelMemory": 0,
      "MemoryReservation": 0,
      "MemorySwap": 0,
      "MemorySwappiness": -1,
      "OomKillDisable": false,
      "PidsLimit": 0,
      "Ulimits": null,
      "CpuCount": 0,
      "CpuPercent": 0,
      "IOMaximumIOps": 0,
      "IOMaximumBandwidth": 0
    },
    "GraphDriver": {
      "Data": null,
      "Name": "aufs"
    },
    "Mounts": [
      {
        "Type": "volume",
        "Name": "1dfb0e4356f0140526fe34cda6143c223ffd04c48d6e9b700dc277dc1e347d69",
        "Source": "/var/lib/docker/volumes/1dfb0e4356f0140526fe34cda6143c223ffd04c48d6e9b700dc277dc1e347d69/_data",
        "Destination": "/aakkus",
        "Driver": "local",
        "Mode": "",
        "RW": true,
        "Propagation": ""
      },
      {
        "Type": "volume",
        "Name": "5d572f025096ee303f4edf9a692c3b7bc65d94847d25f766fbfac171a53fa504",
        "Source": "/var/lib/docker/volumes/5d572f025096ee303f4edf9a692c3b7bc65d94847d25f766fbfac171a53fa504/_data",
        "Destination": "/tmp",
        "Driver": "local",
        "Mode": "",
        "RW": true,
        "Propagation": ""
      }
    ],
    "Config": {
      "Hostname": "8373111529b6",
      "Domainname": "",
      "User": "",
      "AttachStdin": false,
      "AttachStdout": false,
      "AttachStderr": false,
      "ExposedPorts": {
        "8080/tcp": {}
      },
      "Tty": false,
      "OpenStdin": false,
      "StdinOnce": false,
      "Env": [
        "PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin",
        "LANG=C.UTF-8",
        "JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/java-8-openjdk-amd64",
        "JAVA_VERSION=8u111",
        "JAVA_DEBIAN_VERSION=8u111-b14-2~bpo8+1",
        "CA_CERTIFICATES_JAVA_VERSION=20140324"
      ],
      "Cmd": null,
      "ArgsEscaped": true,
      "Image": "aakkus/movie",
      "Volumes": {
        "/aakkus": {},
        "/tmp": {}
      },
      "WorkingDir": "",
      "Entrypoint": [
        "java",
        "-jar",
        "/movie.jar"
      ],
      "OnBuild": null,
      "Labels": {}
    },
    "NetworkSettings": {
      "Bridge": "",
      "SandboxID": "e242aa1ccbb8cf06b179f044bf4279053377bf3e764bcccc7d7183d282693199",
      "HairpinMode": false,
      "LinkLocalIPv6Address": "",
      "LinkLocalIPv6PrefixLen": 0,
      "Ports": {
        "8080/tcp": [
          {
            "HostIp": "0.0.0.0",
            "HostPort": "8080"
          }
        ]
      },
      "SandboxKey": "/var/run/docker/netns/e242aa1ccbb8",
      "SecondaryIPAddresses": null,
      "SecondaryIPv6Addresses": null,
      "EndpointID": "ed9e5438140fa03cb2edc72e98b7412aa6aa1aeafe5626ce02dc59828e51e8fc",
      "Gateway": "172.17.0.1",
      "GlobalIPv6Address": "",
      "GlobalIPv6PrefixLen": 0,
      "IPAddress": "172.17.0.2",
      "IPPrefixLen": 16,
      "IPv6Gateway": "",
      "MacAddress": "02:42:ac:11:00:02",
      "Networks": {
        "bridge": {
          "IPAMConfig": null,
          "Links": null,
          "Aliases": null,
          "NetworkID": "4161c295afaf5b689f75cbfbe9bb326a40d5487ac17f16abfba13cd138200cb7",
          "EndpointID": "ed9e5438140fa03cb2edc72e98b7412aa6aa1aeafe5626ce02dc59828e51e8fc",
          "Gateway": "172.17.0.1",
          "IPAddress": "172.17.0.2",
          "IPPrefixLen": 16,
          "IPv6Gateway": "",
          "GlobalIPv6Address": "",
          "GlobalIPv6PrefixLen": 0,
          "MacAddress": "02:42:ac:11:00:02"
        }
      }
    }
  }
]
root@alican-laptop:/home/alican#

Burada dikkat edecegimiz birkaç nokta var. -v aakkus ile volume tanımladık, alt üstü bir komut verip geçiyoruz. Asıl önemli noktaya gelelim;

"Volumes": {
  "/aakkus": {},
  "/tmp": {}
},
"Mounts": [
  {
    "Type": "volume",
    "Name": "1dfb0e4356f0140526fe34cda6143c223ffd04c48d6e9b700dc277dc1e347d69",
    "Source": "/var/lib/docker/volumes/1dfb0e4356f0140526fe34cda6143c223ffd04c48d6e9b700dc277dc1e347d69/_data",
    "Destination": "/aakkus",
    "Driver": "local",
    "Mode": "",
    "RW": true,
    "Propagation": ""
  },
  {
    "Type": "volume",
    "Name": "5d572f025096ee303f4edf9a692c3b7bc65d94847d25f766fbfac171a53fa504",
    "Source": "/var/lib/docker/volumes/5d572f025096ee303f4edf9a692c3b7bc65d94847d25f766fbfac171a53fa504/_data",
    "Destination": "/tmp",
    "Driver": "local",
    "Mode": "",
    "RW": true,
    "Propagation": ""
  }
],

Gördüğünüz gibi /tmp ve aakkus volume’leri var görünüyor. Önemli nokta ise aakkus volume ile çalışmamıza rağmen /tmp‘yi kaybetmedik.

Not: Unutmayın, siz özellikle silmediğiniz sürece Docker datalarınızı silmez.

Create volume

Docker’da volume oluşturmak için docker create komutunu kullanacağız.

root@alican-laptop:/home/alican# docker volume ls
DRIVER       VOLUME NAME
root@alican-laptop:/home/alican# docker create -v /movie --name moviedata aakkus/movie
d97ad19c2e680256f92efc10c150ca73f2d5edbb1f529832757ea3dbb5397056
root@alican-laptop:/home/alican# docker volume ls
DRIVER       VOLUME NAME
local        06272346cd6df7096b22b39473ba4407f3bcc2a97239707893afae9ce8a35dd0
local        90edd95067416d0f6bb52f0e2a1f2d4fc19cfe2cceaa8c3775b8fcca423be554
root@alican-laptop:/home/alican#

/movie destination ile moviedata isimli bir volume oluşturduk. Oluşturduğumuz volume’ü şimdi container’a mount ederek çalıştıralım;

root@alican-laptop:/home/alican# docker run --volumes-from moviedata --name movie -d -p 8080:8080 aakkus/movie
5c3913b31289be4a652a0a8ea3df3843cdd2f8f40204be0b5fb2683da0c8d73c
root@alican-laptop:/home/alican# docker ps
CONTAINER ID    IMAGE        COMMAND         CREATED       STATUS       PORTS          NAMES
5c3913b31289    aakkus/movie    "java -jar /movie.jar"  2 seconds ago    Up 1 second     0.0.0.0:8080->8080/tcp  movie
root@alican-laptop:/home/alican#

–volumes-from moviedata ile oluşturduğumuz volume’ü container’a mount ettik. Container’ı incelediğimizde /movie volume’ü görebiliriz;

"Mounts": [
      {
        "Name": "06272346cd6df7096b22b39473ba4407f3bcc2a97239707893afae9ce8a35dd0",
        "Source": "/var/lib/docker/volumes/06272346cd6df7096b22b39473ba4407f3bcc2a97239707893afae9ce8a35dd0/_data",
        "Destination": "/tmp",
        "Driver": "local",
        "Mode": "",
        "RW": true,
        "Propagation": ""
      },
      {
        "Name": "90edd95067416d0f6bb52f0e2a1f2d4fc19cfe2cceaa8c3775b8fcca423be554",
        "Source": "/var/lib/docker/volumes/90edd95067416d0f6bb52f0e2a1f2d4fc19cfe2cceaa8c3775b8fcca423be554/_data",
        "Destination": "/movie",
        "Driver": "local",
        "Mode": "",
        "RW": true,
        "Propagation": ""
      }
    ],

Şimdi container’a girelim ve datanın persist olduğunu bizzat görelim;

root@alican-laptop:/home/alican# docker exec -it movie /bin/bash
root@5c3913b31289:/# ls
bin  dev home lib64	mnt  movie.jar proc	run  srv tmp	var
boot etc lib	 media	movie opt	 root	sbin sys usr
root@5c3913b31289:/# cd movie
root@5c3913b31289:/movie# ls
root@5c3913b31289:/movie# echo "Selamun Aleykum Docker kardes." > hello
root@5c3913b31289:/movie# ls
hello
root@5c3913b31289:/movie# exit
exit
root@alican-laptop:/home/alican# docker stop 5c39
5c39
root@alican-laptop:/home/alican# docker ps
CONTAINER ID    IMAGE        COMMAND       CREATED       STATUS       PORTS        NAMES
root@alican-laptop:/home/alican# docker start movie
movie
root@alican-laptop:/home/alican# docker ps
CONTAINER ID    IMAGE        COMMAND         CREATED       STATUS       PORTS          NAMES
5c3913b31289    aakkus/movie    "java -jar /movie.jar"  4 minutes ago    Up 3 seconds    0.0.0.0:8080->8080/tcp  movie
root@alican-laptop:/home/alican# docker exec -it movie /bin/bash
root@5c3913b31289:/# ls
bin boot dev	etc home lib	lib64 media mnt movie movie.jar opt proc	root run sbin srv sys tmp	usr var
root@5c3913b31289:/# cd movie
root@5c3913b31289:/movie# ls
hello
root@5c3913b31289:/movie# cat hello
Selamun Aleykum Docker kardes.
root@5c3913b31289:/movie#

Öncelikle bash command ile giriş yaptık sonrasında movie altında bir dosya oluşturduk. Çıkıp start/stop yaptıktan sonra dosyamızı ve içeriğini bıraktığımız gibi bulduk. :)

Share data between the host filesystem and the Docker container

Bazı durumlarda container içerisindeki dosya/dizinlere host üzerinden erişmek isteyebiliriz. Örnek senaryomuzda nginx loglarına host üzeirinden erişmeyi gerçekleyeceğiz. Host ile container arasında dosya paylaşım yöntemini görelim;

root@alican-laptop:/home/alican# cd docker/
root@alican-laptop:/home/alican/docker# mkdir nginxlogs
root@alican-laptop:/home/alican/docker# cd nginxlogs/
root@alican-laptop:/home/alican/docker/nginxlogs# pwd
/home/alican/docker/nginxlogs
root@alican-laptop:/home/alican/docker/nginxlogs# cd
root@alican-laptop:~#

Host filesystem’de bir dizin oluşturduk. Container’ı çalıştıralım;

root@alican-laptop:~# docker run -d -v /home/alican/docker/nginxlogs/:/var/log/nginx -p 5000:80 nginx
64e515c551b1a12634dba8d85c3737016e107122dcd0d513751466033ee3cb69
root@alican-laptop:~# curl localhost:5000
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Welcome to nginx!</title>
<style>
  body {
    width: 35em;
    margin: 0 auto;
    font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif;
  }
</style>
</head>
<body>
<h1>Welcome to nginx!</h1>
<p>If you see this page, the nginx web server is successfully installed and
working. Further configuration is required.</p>

<p>For online documentation and support please refer to
<a href="http://nginx.org/">nginx.org</a>.<br/>
Commercial support is available at
<a href="http://nginx.com/">nginx.com</a>.</p>

<p><em>Thank you for using nginx.</em></p>
</body>
</html>
root@alican-laptop:~#

-v hostdirectory:containerdirectory şeklinde mapping yaparak host ve container’ın ayni dizini kullanacağını ilettik. Şimdi nginx loglarına hem hostda hem de container da bakalım; docker-share-directory-between-host-and-container

Aynı log’u hem host’da hem de container üzerinden tail ettiğimizde sonucu görebiliyoruz. Resimde, yukarda yer alan terminal container’a, aşağıdaki ise host üzerindeki loglara ait. Test etmek için ise curl localhost:5000 kullandık.

Docker bunu union file system ile birlikte copy-on-write tekniği ile halletmektedir. Bazı volume pluginler ile birlikte farklı storage’ler de container’a mount edilebiliyor.

To share data with other Docker containers

Container’lar arası dosya/dizin paylaşmak için ise –volumes-from seçeneğini kullanacağız. Başka bir container’da diğer container’a mount edilen volume’ün kendisini kullanıyor olacağız. İki ekran görüntüsü ile bunu anlatmaya çalışalım;

volume 1

volume 2

Yaptığımız işi şöyle özetleyelim;

 • firstubuntu adında bir container run ettik. Volume olarak /testvolume verdik.
 • /testvolume altında bir dosya oluşturduk.
 • secondubuntu isimli bir container run ediyoruz. Volume olarak firstubuntu ile çalışmasını söylüyoruz. Containerin içine baktığımızda kendimiz tanımlamamıza rağmen root dizinde testvolume adlı bir path de var. Bu dizin firstubuntu‘dan gelen volume’dür.
 • cat ile firstubuntu’da oluşturulan dosyanın içeriğini secondubuntu’da görebildik.

Not: Burada dikkat edilmesi gereken konu, volüme’lerin paylaşıldığıdır. Volume directory dışındaki datalar yine container spesifiktir. Yani testvolume dizini dışında herhangi bir dosya paylaşılamaz.

Yazımızın sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir sonraki yazımızda Docker Compose’a bakacağız.

Alican Akkus.

comments powered by Disqus