Docker images

Alican Akkuş bio photo By Alican Akkuş Comment

Merhabalar, bu yazımızda docker image konusunu ele alacağız. docker image’ın ne olduğundan, öneminden ve nasıl image oluştururuz gibi konulara değinmiş olacağız.

Docker images

Image tanımını yapmaya çalışırken sık sık Container’dan yardım alınır. Image’in genel anlamı, container’lar için bir snapshot görevi görmesi ile birlikte inert(atıl/hareketsiz) ve immutable(değişmez) bir sistemi ihtiva eder. Docker’ın genel mantığını kavramak için image olayını iyice kavramak lazım.

Container ise instance of image’dir. Image’in çalışan ve iş yapan halidir. Container oluşturmadan/run etmeden image’ın tek başına bir anlamı yoktur. Aynı image’den birden fazla container oluşturulabilir.

Image’ler docker’ın build komutu ile oluşturulup run komutu ile çalıştırılırlar. Docker CLI’daki image ile alakalı olan komutlara bakalım;

İlk olarak image’leri listeleyelim, bunun için docker images komutunu kullanalım;

docker images

Bu komutla beraber yukardakine benzer bir çıktı aldık. Çıktıda ki alanlara bakalım;

Field Value Description
REPOSITORY nginx/redis/ubuntu Build ederken -t parametresi ile image’ verilen isimdir.
TAG latest/8/sitescope Image’e verilen etiketir. Default olarak latest set edilir.
IMAGE ID ba95c../d517.. Docker engine tarafından oluşturulan unique image id değeridir.
CREATED 2 days/ 9 days Image’in ne zaman build edildiğini ifade eder.
SIZE 1.33GB/407MB Image’in boyutunu ifade eder.

Image’in erişilebilir full form’u ise şöyle oluşur -> [REGISTRYHOST/][USERNAME/]NAME[:TAG]

Şimdi docker info ile genel detaylara bakalım; docker images

Total 23 image olduğunu, 1 Container’ın var olduğunu ve bu container’ın stop durumunda olduğunu, bir önceki yazıda değindiğimiz runC, containerd bileşenlerinin versiyonlarını, storage driver bilgilerini görebiliriz.

docker images ile birlikte kullanabileceğimiz komutara bakalım.

java image’lerini arayalım;

root@alican-laptop:/home/alican# docker images java
REPOSITORY     TAG         IMAGE ID      CREATED       SIZE
java        8          d23bdf5b1b1b    3 months ago    643MB
java        latest       d23bdf5b1b1b    3 months ago    643MB

java image için digests değerlerini görüntüleyelim. Default olarak bize ilk 12 karekteri görüntüleniyordu.

root@alican-laptop:/home/alican# docker images java --digests
REPOSITORY     TAG         DIGEST                                  IMAGE ID      CREATED       SIZE
java        8          sha256:c1ff613e8ba25833d2e1940da0940c3824f03f802c449f3d1815a66b7f8c0e9d  d23bdf5b1b1b    3 months ago    643MB
java        latest       sha256:c1ff613e8ba25833d2e1940da0940c3824f03f802c449f3d1815a66b7f8c0e9d  d23bdf5b1b1b    3 months ago    643MB

Dikkat ederseniz java image’ine ait iki ayrı tag ile etiketlenmiş image bulunuyor. Aynı image’ler farklı tagler ile etiketlenebilir ancak image id değerleri aynı olmalıdır.

çıktıyı formatlayalım;

root@alican-laptop:/home/alican# docker images --format "Name({{.Repository}}) Tag({{.Tag}}) Size({{.Size}})"
Name(microsoft/mssql-server-linux) Tag(latest) Size(1.33GB)
Name(mysql) Tag(latest) Size(407MB)
Name(aakkus/iyzico-challenge) Tag(latest) Size(734MB)
Name(iyzico-challenge) Tag(latest) Size(734MB)
Name(selam-docker) Tag(latest) Size(129MB)
Name(aakkus/pingpongwithjava) Tag(latest) Size(643MB)
Name(aakkus/caysever) Tag(latest) Size(129MB)
Name(nginx) Tag(latest) Size(182MB)
Name(arungupta/couchbase) Tag(latest) Size(583MB)
Name(redis) Tag(latest) Size(183MB)
Name(ubuntu) Tag(latest) Size(129MB)
Name(java) Tag(8) Size(643MB)
Name(java) Tag(latest) Size(643MB)
Name(hello-world) Tag(latest) Size(1.84kB)
Name(store/hpsoftware/sitescope_store) Tag(sitescope.11.33) Size(938MB)
Name(docker/whalesay) Tag(latest) Size(247MB)

–format ile .Id, .Repository, .Tag, .Size, .CreatedAt, .Digest, .CreatedSince değerlerini kullanabilirsiniz.

Şimdi ise docker image komutlarına bakalım;

 • docker image build : Dockerfile’dan image build etmeyi sağlar.
 • docker image history : Image’a ait geçmişte yapılan işlemleri listeler.
 • docker image import : External image’i docker engine’e import etmeyi sağlar.
 • docker image inspect : Image hakkında detaylı bilgi verir.
 • docker image load : Var olan image’i load eder.
 • docker image ls : docker images ile aynı çıktıyı verir.
 • docker image prune : Kullanılmayan image’leri siler. Tehlikelidir, dikkatli kullanmak gerekir.
 • docker image pull : Docker hub/registry’den locale image çekmeyi sağlar.
 • docker image push : Docker hub/registry’e image göndermeyi sağlar.
 • docker image rm : Image silmeyi sağlar.
 • docker image save : Image’i save eder.
 • docker image tag : Var olan image’e yeni tag vermeyi sağlar.

Yukardaki komutların tamamına değinmeyeceğiz ama birkaçına değinelim;

docker image history kullanımı;

root@alican-laptop:/home/alican# docker image history selam-docker --human
IMAGE        CREATED       CREATED BY                   SIZE        COMMENT
9a77937b4106    2 weeks ago     /bin/sh -c #(nop) CMD ["/bin/sh" "-c" "ec...  0B         
55dd66b297ef    7 weeks ago     /bin/sh -c #(nop) CMD ["/bin/sh" "-c" "ap...  0B         
f49eec89601e    3 months ago    /bin/sh -c #(nop) CMD ["/bin/bash"]      0B         
<missing>      3 months ago    /bin/sh -c mkdir -p /run/systemd && echo '...  7B         
<missing>      3 months ago    /bin/sh -c sed -i 's/^#\s*\(deb.*universe\...  1.9kB        
<missing>      3 months ago    /bin/sh -c rm -rf /var/lib/apt/lists/*     0B         
<missing>      3 months ago    /bin/sh -c set -xe  && echo '#!/bin/sh' >...  745B        
<missing>      3 months ago    /bin/sh -c #(nop) ADD file:68f83d996c38a09...  129MB 

docker image tag kullanımı;

root@alican-laptop:/home/alican# docker tag selam-docker aakkus/selam-docker
root@alican-laptop:/home/alican# docker images
REPOSITORY             TAG         IMAGE ID      CREATED       SIZE
microsoft/mssql-server-linux    latest       ba95cfb67ac1    2 days ago     1.33GB
mysql               latest       d5127813070b    9 days ago     407MB
aakkus/iyzico-challenge      latest       63f7b5a24734    10 days ago     734MB
iyzico-challenge          latest       63f7b5a24734    10 days ago     734MB
aakkus/selam-docker        latest       9a77937b4106    2 weeks ago     129MB
selam-docker            latest       9a77937b4106    2 weeks ago     129MB
aakkus/pingpongwithjava      latest       ebd5d61a6b44    6 weeks ago     643MB
aakkus/caysever          latest       677e91b6d1f4    7 weeks ago     129MB
nginx               latest       6b914bbcb89e    7 weeks ago     182MB
arungupta/couchbase        latest       70eafed0e63c    2 months ago    583MB
redis               latest       1a8a9ee54eb7    2 months ago    183MB
ubuntu               latest       f49eec89601e    3 months ago    129MB
java                8          d23bdf5b1b1b    3 months ago    643MB
java                latest       d23bdf5b1b1b    3 months ago    643MB
hello-world            latest       48b5124b2768    3 months ago    1.84kB
store/hpsoftware/sitescope_store  sitescope.11.33   db14e33178d6    3 months ago    938MB
docker/whalesay          latest       6b362a9f73eb    23 months ago    247MB

selam-docker image’ını aakkus namespace’i altına alarak etiketledik.

docker image rm kullanımı;

root@alican-laptop:/home/alican# docker image rm selam-docker
Untagged: selam-docker:latest
root@alican-laptop:/home/alican# docker images
REPOSITORY             TAG         IMAGE ID      CREATED       SIZE
microsoft/mssql-server-linux    latest       ba95cfb67ac1    2 days ago     1.33GB
mysql               latest       d5127813070b    9 days ago     407MB
aakkus/iyzico-challenge      latest       63f7b5a24734    10 days ago     734MB
iyzico-challenge          latest       63f7b5a24734    10 days ago     734MB
aakkus/selam-docker        latest       9a77937b4106    2 weeks ago     129MB
aakkus/pingpongwithjava      latest       ebd5d61a6b44    6 weeks ago     643MB
aakkus/caysever          latest       677e91b6d1f4    7 weeks ago     129MB
nginx               latest       6b914bbcb89e    7 weeks ago     182MB
arungupta/couchbase        latest       70eafed0e63c    2 months ago    583MB
redis               latest       1a8a9ee54eb7    2 months ago    183MB
ubuntu               latest       f49eec89601e    3 months ago    129MB
java                8          d23bdf5b1b1b    3 months ago    643MB
java                latest       d23bdf5b1b1b    3 months ago    643MB
hello-world            latest       48b5124b2768    3 months ago    1.84kB
store/hpsoftware/sitescope_store  sitescope.11.33   db14e33178d6    3 months ago    938MB
docker/whalesay          latest       6b362a9f73eb    23 months ago    247MB

Listede artık selam-docker görmeyeceğiz.

docker image push kullanımı;

root@alican-laptop:/home/alican# docker image push aakkus/selam-docker
The push refers to a repository [docker.io/aakkus/selam-docker]
5eb5bd4c5014: Pushed
d195a7a18c70: Pushed
af605e724c5a: Pushed
59f161c3069d: Pushed
4f03495a4d7d: Pushed
latest: digest: sha256:bf404a5435fea43ed45e2e93436faf81607bb7cfe3048875d75c2ece919d621c size: 1357

Docker hub’a giriş yapmış ve orada aynı isimde bir repository oluşturmuş olmanız gerekmektedir. docker login komutunu kullanarak docker cli’dan giriş yapabilirsiniz.

Hub’a push ettikten sonra görüntüleyelim;

docker hub

docker image pull kullanımı; Eğer local registry içerisinde repository yok ise docker hub’dan çekilir. Eğer var ise bir işlem yapılmaz.

root@alican-laptop:/home/alican# docker image pull aakkus/selam-docker
Using default tag: latest
latest: Pulling from aakkus/selam-docker
Digest: sha256:bf404a5435fea43ed45e2e93436faf81607bb7cfe3048875d75c2ece919d621c
Status: Image is up to date for aakkus/selam-docker:latest

docker image save kullanımı;

root@alican-laptop:/home/alican# docker image save aakkus/selam-docker > ./docker/selam-docker.tar
root@alican-laptop:/home/alican# cd docker/
root@alican-laptop:/home/alican/docker# ls
docker-compose Dockerfile selam-docker.tar

docker image inspect kullanımı;

root@alican-laptop:/home/alican/docker# docker image inspect aakkus/selam-docker
[
  {
    "Id": "sha256:9a77937b4106970dddea1d3545119cac6652513d0262c1b9748260802f0faa2c",
    "RepoTags": [
      "aakkus/selam-docker:latest"
    ],
    "RepoDigests": [
      "aakkus/selam-docker@sha256:bf404a5435fea43ed45e2e93436faf81607bb7cfe3048875d75c2ece919d621c"
    ],
    "Parent": "sha256:55dd66b297efd25f5a41c7dfcbf2ad434f43fb4923309801c97f51dc952bd8b6",
    "Comment": "",
    "Created": "2017-04-02T14:13:27.545071525Z",
    "Container": "f894c4d87df77777bd55061b5d189e14912e44814d63193c1b71a02a810ed536",
    "ContainerConfig": {
      "Hostname": "e7eddde82bec",
      "Domainname": "",
      "User": "",
      "AttachStdin": false,
      "AttachStdout": false,
      "AttachStderr": false,
      "Tty": false,
      "OpenStdin": false,
      "StdinOnce": false,
      "Env": [
        "PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin"
      ],
      "Cmd": [
        "/bin/sh",
        "-c",
        "#(nop) ",
        "CMD [\"/bin/sh\" \"-c\" \"echo Selamun Aleykum Docker\"]"
      ],
      "ArgsEscaped": true,
      "Image": "sha256:55dd66b297efd25f5a41c7dfcbf2ad434f43fb4923309801c97f51dc952bd8b6",
      "Volumes": null,
      "WorkingDir": "",
      "Entrypoint": null,
      "OnBuild": [],
      "Labels": {}
    },
    "DockerVersion": "17.03.1-ce",
    "Author": "",
    "Config": {
      "Hostname": "e7eddde82bec",
      "Domainname": "",
      "User": "",
      "AttachStdin": false,
      "AttachStdout": false,
      "AttachStderr": false,
      "Tty": false,
      "OpenStdin": false,
      "StdinOnce": false,
      "Env": [
        "PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin"
      ],
      "Cmd": [
        "/bin/sh",
        "-c",
        "echo Selamun Aleykum Docker"
      ],
      "ArgsEscaped": true,
      "Image": "sha256:55dd66b297efd25f5a41c7dfcbf2ad434f43fb4923309801c97f51dc952bd8b6",
      "Volumes": null,
      "WorkingDir": "",
      "Entrypoint": null,
      "OnBuild": [],
      "Labels": {}
    },
    "Architecture": "amd64",
    "Os": "linux",
    "Size": 129491393,
    "VirtualSize": 129491393,
    "GraphDriver": {
      "Data": null,
      "Name": "aufs"
    },
    "RootFS": {
      "Type": "layers",
      "Layers": [
        "sha256:4f03495a4d7de505ccb8b8e4cfd0a8ac201491e1f67ae54b65584e0012aaab9c",
        "sha256:59f161c3069d1520deabd5823f48146232909b35573a26b9c43c63300dd814b0",
        "sha256:af605e724c5ab75671f9d21e708cff705ada13a2d1f248dd9b9d998ea35d38c8",
        "sha256:d195a7a18c704692929ebea51f235431042a294a42f2c4910b480b1e1d710cf1",
        "sha256:5eb5bd4c5014f8aec0e909341c163d4c44baf750e31691e7c8fdc2beb6c55de9"
      ]
    }
  }
]

Şimdi ise Dockerfile yardımı ile bir image oluşturup devamında çalıştıralım;

Dockerfile‘ın özel bir dosya olduğunu ifade etmiştik. XML/JSON/YML gibi belirli bir yapısı yoktur. Satır satır instruction’lardan oluşur. Her instruction bir step özelliği taşır ve Docker engine tarafından koşturulur.

#extends from latest ubuntu image
from ubuntu:latest

#maintainer
MAINTAINER aakkus <alican.akkus94@gmail.com>

#update packages
run apt-get -y update

#install curl
run apt-get -y install curl

#entry point curl
ENTRYPOINT [ "curl" ]

Not : Bir önceki yazıda Dockerfile içerisinde kullanılabilecek Instruction’lardan bahsetmiştik. Yukarıdaki örnek dosyamızda birkaç’ını kullanmış olduk.

Image’imiz ubuntu’dan miras alıp üzerine curl kurma işlemini yapıyor. Çalıştırma anında verilecek parametre için curl çalışacaktır. CMD’den farklı olarak ENTRYPOINT kullanımı daha çok docker run komutu kullanılırken parametre verilecek image’ler için kullanılması uygundur.

Not : ENTRYPOINT [“curl”] komutunun CMD olarak karşılığı ise şöyledir -> CMD [ “curl”, “https://alicanakkus.github.io” ] Farklı olarak curl ile alacağımız adresi parametre olarak değil file’da belirtmiş olduk.

Build edelim;

root@alican-laptop:/home/alican/docker/docker-curl# docker build -t aakkus/curl .
Sending build context to Docker daemon 3.072kB
Step 1/5 : FROM ubuntu:latest
 ---> f49eec89601e
Step 2/5 : MAINTAINER aakkus <alican.akkus94@gmail.com>
 ---> Using cache
 ---> a69daac4b3ce
Step 3/5 : RUN apt-get -y update
 ---> Using cache
 ---> 8ece943434fb
Step 4/5 : RUN apt-get -y install curl
 ---> Using cache
 ---> 0442ddbb0c61
Step 5/5 : ENTRYPOINT curl
 ---> Using cache
 ---> e9aaf778fe3e
Successfully built e9aaf778fe3e
root@alican-laptop:/home/alican/docker/docker-curl#

Dockerfile’ın olduğunu dizine gelip docker build -t aakkus/curl . komutu ile build ediyoruz. Yukarıdaki çıktıda apt-get kısımlarında Using cache ifadesi bulunuyor. Image ilk kez build edildiğinde paketlerin indirildiğini göreceksiniz. Daha sonraki buildlerde ise Docker akıllı davranarak cache’den bularak işlem yaptı.

Not : Build komutu içerisinde ki . ifadesi current directory’i işaret eder. Bu da Dockerfile’ın nerede olduğunu belirtir. Eğer çalışılan dizin ile Dockerfile’ın bulunduğu dizin farklı ise . yerine Dockerfile’ın path’i verilmelidir.

Container oluşturalım;

root@alican-laptop:/home/alican/docker/docker-curl# docker run aakkus/curl https://alicanakkus.github.io > curl-blog.txt
 % Total  % Received % Xferd Average Speed  Time  Time   Time Current
                 Dload Upload  Total  Spent  Left Speed
100 20081 100 20081  0   0 27928   0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 27929
root@alican-laptop:/home/alican/docker/docker-curl# head -15 curl-blog.txt
<!doctype html>
<!--[if lt IE 7]><html class="no-js lt-ie9 lt-ie8 lt-ie7" lang="en"> <![endif]-->
<!--[if (IE 7)&!(IEMobile)]><html class="no-js lt-ie9 lt-ie8" lang="en"><![endif]-->
<!--[if (IE 8)&!(IEMobile)]><html class="no-js lt-ie9" lang="en"><![endif]-->
<!--[if gt IE 8]><!--> <html class="no-js" lang="en"><!--<![endif]-->
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>Taze Yazılar &#8211; Çaysever - JavaMan</title>
<!-- Twitter Cards -->
<meta name="twitter:title" content="Taze Yazılar">

root@alican-laptop:/home/alican/docker/docker-curl#

docker run aakkus/curl https://alicanakkus.github.io > curl-blog.txt olan komutumuz ile https://alicanakkus.github.io adresini çekmesini istedik ve curl-blog.txt dosyasına içeriği yazmasını istedik.

Docker images best practice

 • .dockerignore dosyası kullanmak. Host’dan image’e kopyalanacak olan dizinlerde vs kopyalanmaması istenilen dosyaları buraya ekleyebiliriz. .gitignore gibi düşünebilirsiniz.
 • Gereksiz paketlerin download/install edilmeisini engellemek.
 • Her image’in çalışan örneği olan container’ın tek bir sorumluluğu olması lazım. Bakımı kolay, genişletilebilir, ihtiyaca göre küçülebilen/büyüyebilen sistemler için her container’ın tek bir sorumluluğu olması gerekir.
 • Development ortamında production ortamına kadar ki süreç içerisinde aynı image üzerinde işlem yapılması gerekir.
 • Continuous integration and continuous delivery pipeline’ları için farklı registry/hub kullanılması önerilir.

Yazıyı burada sonlandırıyoruz, bir sonraki yazıda Docker Container kavramına değineceğiz.

Alican Akkus.

comments powered by Disqus